فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

شبی بارانی پای بلند ترین سپیدار باغ

زنی خواهد مُرد 


که بوی جنگل می دهد آغوشش...

۹۴/۰۲/۰۵ | | فرشته | |

زنده باشید چون بهاری که می آید
و
عشق باشد سهم شما از نوروز ...  

۹۴/۰۱/۰۱ | | فرشته | |

13

۹۳/۱۲/۱۳ | | فرشته | |

www . night Skin . ir