فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

شبی بارانی پای بلند ترین سپیدار باغ

زنی خواهد مُرد 


که بوی جنگل می دهد آغوشش...

۹۴/۰۲/۰۵ | | فرشته | |

www . night Skin . ir