فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

این روزها حال شعرهای من خوب نیست
من مانده امُ جان دادن واژه هایی شکسته میان کاغذی یائسه
و دست بی حرکت قلمی خسته که کنار بغض نیم خورده چشمانت به خواب رفته

چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 10:20 | فرشته | |

لطفا برای شادی روح مادر مهربان معلم همیشه سبز بلاگفا  

جناب آقای احسان فاضلی فر یک صلوات بفرستید...


روحشون شاد و قرین رحمت الهی

یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 19:17 | فرشته | |

قاصدک ، در دستان پسرک به سهم نداشته اش

از ارتفاعِ پروازِ سنجاقک ها خیره ماند

و با چشمانی پر آب به انتها رسید...دیگه نمی تونم بلند بنویسم

یکشنبه بیست و نهم تیر 1393 | 18:12 | فرشته | |

مرد، به خانه برگشت ، با دستمالی خالي ازنان ، و جیبی پر از فقر !
زن ،در سیاهُ سفیدِ بیکرانِ رویای خود ،جوراب های خاکستریِ امروز را ،
به بی رنگی ِفردا وصله می زد، تا صورتِ مرد را سرخ نگاه دارد...


سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 10:15 | فرشته | |

تابِ سیاه گیسوانِ بلندِ من !

رقص باد است ، در مزرعه بلال...

یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 | 16:57 | فرشته | |

حرف از رفتنت که می شود
دلم بوی کافور می گیرد!

 چَشمانم ،غرق می شود، در یک آبیِ بی انتها
مُژگانم، غسل می کند، در دریاچۀ سردِ شوراب ها
و پای دستانم ،فلج می شود، برای درآغوش کشیدنت!

حرف از رفتنت که می شود
لبخندی دردناک با تلخی
بوسه می زند بر لب هایم!!

ببین!
من قانعم
غیر از بودنت هیچ نمی خواهم...

بمان!
بگذار عطر تنت
شب بوها را به رسوایی بکشاند...دلم تنگ می شود گاهی!!!

شنبه بیست و یکم تیر 1393 | 9:28 | فرشته | |

پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 | 11:48 | فرشته | |

یکشنبه یکم تیر 1393 | 11:47 | فرشته | |

چهارشنبه بیست و هشتم خرداد 1393 | 11:45 | فرشته | |

 ...

چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 | 17:4 | فرشته | |

www . night Skin . ir