فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

حرف از رفتن که می زنی
ساعت ها ، خواب می مانند!

زمان اخم می کندُ
موج شکن می شوند ، چشمهایم...


شنبه هشتم شهریور 1393 | 11:44 | فرشته | |

www . night Skin . ir