فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

پیراهنی در باد می رقصد وکوه آغوش گشوده...

۹۴/۰۱/۱۱ | | فرشته | |

زنده باشید چون بهاری که می آید
و
عشق باشد سهم شما از نوروز ...  

۹۴/۰۱/۰۱ | | فرشته | |

بهار آمد و من هنوز ، چند گریه به پاییزی که رفت بدهکارم...

۹۳/۱۲/۲۸ | | فرشته | |

13

۹۳/۱۲/۱۳ | | فرشته | |

www . night Skin . ir