فرشته ها

بگذار راه تو راه عشق باشد

میدونی ؟

دنیا انقدر ارزش نداره که کسی و ناراحت کنی!


گورستانها پر از افراديه که فکر میکردن

بدون اونا چرخ دنيا  هرگز نمی چرخه!

یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱ | 16:52 | فرشته | |

www . night Skin . ir